برای بازبینی کارهای «مونتاژ» از فرم مونتاژ شده، پیش از تهیه زینک بر روی کاغذ حساس اوزالید نمونه ای گرفته می شود تا مسئول فنی آخرین بررسی ها را انجام دهد. اگر غلطی وجود داشته یا تغییری لازم باشد، مقرون به صرفه تر آن است که پیش از تهیه زینک و شروع چاپ، غلط ها تصحیح شوند، زیرا بعد ازتهیه زینک چنین کاری مقرون به صرفه نیست. همچنین اولین نمونه چاپ شده را نیز به منظور انجام آخرین بازبینی به مسئول فنی یا طراح نشان می دهند. او مطالب، تصاویر، رنگ ها و چگونگی تا شدن فرم را بعد از چاپ به دقت نگاه می کند تا در صورت لزوم، پیش از چاپ نهایی تغییرات مقتضی را در آن ها بدهد.

همچنین، امروزه افزون بر انتقال مستقیم داده های متن و تصویر برای فیلم و ساخت زینک (کامپیوتر به فیلم، کامپیوتر به زنک یا کامپیوتر به دستگاه چاپ)، تمامی داده های گردآوری شدهر ادر مجموعه کنترل فنی واداری تولید بررسی نهایی می کنند.

تصاویر و مطالب چیده شده با روش نوردادن (عکاسی) از فیلم نگاتیو(منفی) به سطح زینک آلومینیومی منتقل می شود. سطح زیک پوشیده از یک ماده شیمیایی بسیار نازک است که فیلم نگاتیو باید کاملاً بر روی این سزح و درتماس مستقیم با آن قرار گیرد. این عمل با به کارگیری در چارچوب ویژه ای جهت تخلیه کامل هوای بین فیلم و زینک انجام می شود که در محیطی خلاء مانند کاملاً به هم می چسبند. سپس این مجموعه زیر تابش نور مادون بنفش قرار گرفته، از قسمت های شفاف فیلم نگاتیو نور عبور می کند و پوشش شیمیایی موجود بر سطح زینک راتحت تأثیر قرار میدهد. قسمت های تیره فیلم نگاتیو از عبور نور ممانعت می کنند و در نتیجه به هنگام ظاهر نمودن، بدون تغییر باقی می مانند. همچنین به هنگام کپی کردن از فیلم پزیتیو (مثبت) وقتی نور از قسمت های تاریک عبور نمی کند سطح چاپ شونده باقی می ماند و قسمت های شفاف که نور خورده، با ظهور زینک از بین می رود.

پس از آنکه زینک با روش یاد شده در بالا نور، با ماده شیمیائی شسته و ظاهر می شود. این ماده شیمیایی بر لایه موجود در سطح زینک تأثیر می نهد. به این ترتیب که قسمت هایی از زینک که نور مادون بنفش به آن رسیده، به هنگام تماس با دارو  از بین می روند و به آلومینیم 99 درصد تبدیل شده، به هنگام چاپ جاذب آب می شود و قسمت هایی که نو رمادون بنفش به آن نرسیده، با شستن دارو از بین نمی روند و به هنگام چاپ، مرکب و چربی را به خود جذب می کنند. بدین ترتیب زینک برای چاپ به روش لیتوگرافی آماده شده است و چون خود جذب می کنند. بدین ترتیب زینک برای چاپ به روش لیتوگرافی آماده شده است و چون ورقه ای نازک و انعطاف پذیر است، آنرا به دور سیلندر ماشین چاپ افست می بندند. چاپ به روش لیتوگرافی بر مبنای این اصل است که چربی و آب با هم مخلوط نمی شوند.

قسمت هایی از زینک که مرکت را به خود می گیرند، مکان هایی هستند که تحت تابش نور قرار نگرفته اند. چاپ به این شکل شروع می شود که ابتدا نوردهای آب و سپس نوردهای مرکب بر سطح زینک، آب و مرکب می دهند و سپس قسمت های مرکب گرفته بر روی لاستیک منعکس میگردد و از روی لاستیک بر سطح کاغذ چاپ می شود.(1-10)