در چاپ شیو های مختلفی وجودداردوممکناست این سوال برایشما پیش بیاید که مثلاض چرا باید از فلان روش خاص استفاده کرد. باید دانست که روش چاپ بستگی به محصولی دارد که چاپ بر روی آن اجرا می شود.

به عنوان مثال، به مواردی چون قوطی روغن، شیشه نوشابه، ورق های کتاب یا پیراهن می توان اشاره کرد. در تمامی این موارد عمل چاپ روی تک تک آنها صورت پذیرفته و در هر مورد، از روشهای متفاوت چاپ استفاده شده است.

چاپ روی مواد مختلف نیاز به استفاده از روش های گواگون چاپی دارد.

یکی  از موارد مهم روشهای متفاوت چاپ غیر از نوع لوح چاپ، جنس تشکیل دهنده سطح لوح است که دو محدوده کاملاً متمایز و متفاوت دارد. محدوده اول عبارت است از آن قسمت هایی از لوح که طرح یاتصویر یا حروف را روی خود نگه داشته است. این قسمت ها را حوزه تصویر می نامند. در حقیقت قسمت های حوزه تصویر است که باعث انتقال مرکب از لوح یا زنیک به روی کاغذ می شوند و محدوده دیگر که زمینه کار را تشکیل می دهد حوزه بی تصویر نام دارد. سبک های مختلف چاپی، این مأموریت را به روش های گوناگون عملی می کنند.

گوتنبرگ از  روش چاپ برجسته استفاده می کرد. در این روش، حوزه تصویر بالاتر از حوزه بی تصویر قرار می گیرد. قانون حاکم بر این روش چاپ، درست مانندعملکرد مهر لاستیکی است. می توانیم یک تکه لاستیک را روی سطحی پهن کرده، چندحرف از حروف الفبا را بر آن طراحی کنیم و سپس زمینه اطراف آن چند حرف را بریده، جدا کنیم تا بدین ترتیب حوزه تصویر حروف بالاتر از حوزه بی تصویر قرار گیرد.پس از این کار باید مرکب یا جوهر را روی قسمت های برجسته بمالیم و کاغذ را بر آن فشار دهیم؛ بدین ترتیب، به اصل حاکم بر قدیمی ترین اسلوب چاپ که چاپ لترپرس خوانده می شود، دست یافته ایم(شکل 2-2).