مسئولیت بعدی در این روند به عهده مونتاژ کار است. زمانی که هر صفحه مشتمل بر طرح، عکس، نوشته و جز این ها به عنوان صفحه کامل و بدون غلط تأیید شد، از تمامی صفحات، فیلم نگاتیو تهیه می کنند. سپس فیلم های نگاتیو به ترتیب خاصی در کنار یکدیگر قرار گرفته، مونتاژ می شودند تا در نهایت برای تهیه زینک از آنها استفاده شود.

ترتیب صفحات کتاب در مونتاژ اصلاً مشابه ترتیب صفحات در یک مجله نیست. دلیل این امر واضح و روشن است؛ می توانید با نگاه کردنبه ابعاد آن دو، به تفاوت آنها پی ببرید. در هنگام چاپ، چند صفحه با هم در یک زمان بر روی یک ورق بزرگ کاغذ چاپ می شوند. این کار در زمان و میزان کاغذ صرفه جویی می کندو البته انجام آن لازم و ضروری است، زیرا مجله ها و کتاب ها به طور عمده از فرم های متعدد تشکیل شده اند.

فرم در این مرحله یک کاغذ چاپ شده بزرگ چندورقی است که بعد از اتمام چاپ های متعدد به روش خاصی تا می شود. یکی از مضرب های 4 ، 8،12، 16،32،64

صفحه را در آن مشاهده می کنیدو پس از آن که فرمهای چاپ شده و تا کرده را به ترتیب(پشت سر هم) قرار دادیم و در مجلات فرم ها را لای هم گذاشتیم، صفحات آنها به ترتیب پشت سر هم قرار خواهند گرفت.

بدین ترتیب، شما نمی توانید در یک فرم، مثلاً صفحه 2 را در کنار صفحه 1 برخلاف قاعده قرار دهید، زیرا پس از تا شدن فرم، این صفحات به ترتیب درستی در کنار یکدیگر قرار نخواهند گرفت.

با نگه به نموداری که ترسیم شده، در می یابیم که فرم باید چگونه مونتاژ شود تا پس از چاپ هر دو طرف آن با ترتیب صحیح دنبال هم قرا رگیرند. به این دلیل است که نمودار صفحه قبل و این صفحه، تعدادی از صفحات به صورت سر و ته قرار گرفته اند و این قسمت اخیر چنان تنظیم شده که با قرار گرفتن صفحات در پشت فرم اولیه پس از تا شدن، در زبان فارسی و عربی از طرف راست به چپ و در لاتین از چپ به راست، صفحات 1 تا 16 ، 17 تا 32 ، 33تا 48 ، و الی آخر به ترتیب پشت سر هم باشند.