در چاپ هم سطح، پلیتی رابرای چاپ به کار می گیریم که سطح آن نه برجسته استف نه فرو رفته، بلکه صاف و یک دست است.

در این روش تفاوت میان حوزه تصویر و حوزه بدون تصویر، ناشی ازاختلاف سطح برجستگی یا فرورفتگی نیست، بلکه برخاسته از ماهیت شیمیایی آنهاست. عملکرد حوزه تصویر بر گونه ای است که در مقابل آب مقاومت می کند و جذب کننده روغن، مرکب یا چربی است. درعوض، حوزه بدون تصویر یا زمینه کار به گونه ای آب را جذب می کند و در مقابل روغن یا چربی مقاومت می نماید.

قانونی کلی حاکی ازآن است که اب و چربی هرگز با هم مخلوط نمی شوند.

نموداین اصل را زمانی در می یابید که دست های چرب خود را با آب سرد می شویید.

در این صورت مشاهده خواهید کرد که نمی توانید چربی را از دست های خود پاک کنید. این گونه پلیت ها ابتدا با نورد آب مرطوب می شوند، دراین حالت حوزه تصویر، آب را دفع می کند، اما حوزه بی تصویر آب را به خودمی گیرد و مرطوب می شود. درمرحله بعدی، مرکب چاپ با نوردهای مرکب وارد عمل شده، از آنجایی که مرکب خاصیت چربی دارد، هرگز به قسمت های مرطوب نمی چسبد و حوزه تصویر را مرکبی میکندو در نتیجه تصویر رامرکبی می کندو درنتیجه چاپچی موفق می شود مرکب را روی حوزه تصویر بنشاند و آن را از حوزه بی تصویر دور کند.

این درحالی است که هر دو حوزه بر یک سطح قرار گرفته اند.

روشی که در مورد بالا از آن استفاده می شود، لیتوگرافی نام دارد.(شکل 6-2)

چاپ ديجيتال ديگر يك پديده نوظهور تكنولوژيك نيست. اين سيستم چاپي همانند زمان ظهورش رقيب چاپ افست شمرده نمي شود و امروز دركنار روشهاي ديگر چاپي جايگاه خود را در اين صنعت پيداكرده و روز به روز براستفاده از آن افزوده مي شود.

فراگيرشدن نشر الكترونيك ، اينرنت و وب كاركردهاي چاپ ديجيتال را افزيش داده و به گسترش آن دامن زده است. چاپ ديجيتال تنها راه حلي براي توليد در تيراژ پايين نيست ، بلكه ويژگي هايي نظير :

توليد درتيراژ دلخواه

توليد با سرعت بالا

چاپ با اطلاعات متغير

چاپ در ابعاد بزرگ

چاپ بر روي مواد مختلف